Chcesz otrzymywać newsletter podaj e-mail

Jest Piątek, 10 Kwietnia 2020 roku

Komisje

Wydziałowa Komisja ds. Jakości

Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki

Wydziałowa Komisja Konkursowa

Komisja ds. Nauki

Wydziałowa Komisja Promocji

Komisja ds. Przewodów Doktorskich

Wydziałowa Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

Wydziałowa Komisja ds Zamówień Publicznych

Komisja Skrutacyjna Rady Wydziału

Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Wydziałowa Komisja Finansów Organizacji Studenckich

Wydziałowa Komisja Pozyskiwania Funduszy

Komisja ds. Budżetu i Finansów

 

ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI

Na podstawie Statutu Politechniki Łódzkiej, zał. 4., p.53. Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ ustala zasady działania komisji.

1. Członkowie komisji osobiście uczestniczą w jej posiedzeniach; swoją obecność potwierdzają na imiennej liście obecności.

2. Udział w posiedzeniach Komisji jest obowiązkiem każdego członka Komisji. W razie przeszkody uniemożliwiającej udział w posiedzeniu, członek Komisji jest obowiązany zwrócić się pisemnie do Dziekana o uznanie jego nieobecności za usprawiedliwioną.

3. Do otwarcia i prowadzenia obrad niezbędna jest obecność przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji.

4. Komisje wypracowują wnioski i podejmują uchwały zwykłą większością głosów, za wyjątkiem Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich oraz Komisji Przewodu Doktorskiego, które realizują czynności przewodu doktorskiego, podejmowane bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania; do głosowania mają prawo członkowie komisji będący członkami Rady Wydziału posiadający bierne prawo wyborcze i posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub równoważny, recenzenci, promotor rozprawy doktorskiej oraz osoby uzupełniające skład Rady decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

5. Przewodniczący komisji może zapraszać gości do udziału w posiedzeniach komisji.

6. Komisje rozpatrują sprawy, badają problemy w zakresie swojej właściwości, na wniosek Dziekana, Rady Wydziału, lub z własnej inicjatywy, a także na wniosek samorządu studentów, jeśli zostanie on przekazany komisji przez Dziekana.

7. Komisje w sprawach wchodzących w zakres ich działania opracowują opinie, przedstawiają wnioski, stanowiska i propozycje oraz, na polecenie Dziekana lub Rady, przygotowują określone dokumenty lub projekty uchwał Rady.

8. Posiedzenia komisji zwołuje jej przewodniczący.

9. Przewodniczący komisji powiadamia drogą elektroniczną członków komisji o terminie i proponowanym porządku dziennym posiedzenia Rady, co najmniej na 7 dni przed terminem.

10. Opinie i wnioski komisji są podawane do wiadomości Dziekana i przedstawiane Radzie.

11. Z przebiegu obrad komisji sporządza się protokół.

12. Dokumentacja prac komisji jest udostępniana jej członkom.

13. Obsługę administracyjno-techniczną komisji zapewniają pracownicy Wydziału wskazani przez Dziekana.

14. Opinie komisji nie wiążą organu podejmującego decyzje.