Chcesz otrzymywać newsletter podaj e-mail

Jest Sobota, 25 Stycznia 2020 roku

Opłaty za studia

Student wnosi zobowiązania finansowe wobec uczelni wyłącznie na konto bankowe wygenerowane z WebDziekanat
zgodnie z zasadami  Opłaty za usługi edukacyjne w Politechnice Łódzkiej

 

Dane do przelewu:

Politechnika Łódzka

Wydział Organizacji i Zarządzania

90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266

 

Przelew winien zawierać:

imię i nazwisko, adres wpłacającego oraz tytuł wpłaty z dopiskiem dla W-9


RODZAJE OPŁAT ZA STUDIA

  • ELS - Elektroniczna Legitymacja Studencka - 17 zł

 

Wzory Umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

UWAGA !

Opłaty za kształcenie na pierwszym i kolejnych latach studiów niestacjonarnych uiszczane są przez Studenta w następujących terminach:

 

- za semestr zimowy - do dnia 31 października lub wpłaty w równych 4 ratach miesięcznych w terminie do dnia:

 

I rata -31 października,

II rata - 15 listopada,

III rata - 15 grudnia,

IV rata - 15 stycznia;

 

- za semestr letni - do dnia 31 marca lub wpłaty w równych 4 ratach miesięcznych w terminie do dnia:

 

I rata - 31 marca, 

II rata - 15 kwietnia,

III rata - 15 maja,

IV rata - 15 czerwca;

 

Termin składania wniosku o ustalenie obniżonej opłaty

Student zobowiązany jest złożyć przed upływem obowiązującego go terminu wniesienia opłaty lub w ciągu 7 dni od zajścia okoliczności stanowiącej podstawę do zmiany opłaty wniosek do kierownika jednostki organizacyjnej o ustalenie braku opłaty w danym semestrze (wg wzoru w Załączniku nr 2.) wraz z niezbędnymi załącznikami. W razie wątpliwości Kierownik jednostki organizacyjnej ma prawo żądać od studenta/doktoranta dodatkowej dokumentacji lub opinii.

 

Wniosek o ustalenie obniżonej opłaty za świadczone usługi edukacyjne wraz z opinią Wydziałowej Rady Samorządu Student obowiązany jest złożyć zgodnie z Zasadami opłat za usługi edukacyjne wyłącznie za pomocą przygotowanych formularzy osobiście w dziekanacie lub do SKRZYNKI na podania umieszczonej przed dziekanatem.

 

Faktura VAT za studia zostanie wystawiona studentowi na podstawie wcześniejszego zgłoszenia (pisma) zakładu pracy lub osoby zainteresowanej w ciągu 7 dni kalendarzowych od dokonania zapłaty. W piśmie należy podać następujące dane: nazwę, adres, NIP płatnika oraz imię, nazwisko studenta i wysokość wpłaconej kwoty.

 

Prośbę o wystawienie faktury VAT (pismo - pdf) należy przesłać na podany niżej adres.

 

Rezygnację ze studiów należy złożyć na piśmie osobiście w dziekanacie, pocztą (data stempla pocztowego).

Formularz podania znajduje się na stronie WebDziekanat - pod nazwą „Wolne”.

 

Kontakt:

 

Adriana Balter - studia niestacjonarne, wystawianie faktur VAT

email: adriana.balter@p.lodz.pl

tel. 42 631 36 85