Chcesz otrzymywać newsletter podaj e-mail

Jest Sobota, 25 Stycznia 2020 roku

Formularze podań

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania spraw studenckich w Dziekanacie Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ obowiązują ujednolicone formularze służące do składania podań w typowych sprawach studenckich.

 

Zasady składania podań:

 

  • podanie należy wypełnić czytelnie z odpowiedniem uzasadnieniem,
  • podanie „WOLNE” należy wypełnić jeśli nie ma formularza dotyczącego Twojej sprawy,
  • podanie do Prorektora ds. edukacji - należy wypełnić w przypadku odwołania od decyzji dziekana (np. skreślenia z listy studentów)
  • podanie o przedłużenie lub powtarzanie semestru dyplomowego – obowiązkowo wymaga pisemnej opinii promotora
  • wniosek o udzielenie pomocy materialnej wraz z obowiązującymi załącznikami
  • wniosek o ustalenie obniżonej opłaty za braki punktowe/czesne wraz z opinią Wydziałowej Rady Samorządu student obowiązany jest złożyć nie później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć lub od zajścia okoliczności stanowiącej podstawę do zwolnienia z opłaty.

 

Podania dotyczące niżej wymienionych spraw należy składać wyłącznie za pomocą przygotowanych formularzy do SKRZYNKI na podania umieszczonej przed dziekanatem, osobiście w dziekanacie lub bezpośrednio do Prodziekana (gdy sprawa jest wyjątkowo pilna, bądź dużej wagi).