1. Zapoznaj się z Regulaminem dyplomowania na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ- obowiązuje wyłącznie studentów broniących pracę w roku akademickim 2016/2017

 

OSTATECZNE LISTY 

DYPLOMANCI 2016/2017

Studenci, którzy nie dokonali wyboru promotora, w określonym terminie, zostali przypisywani automatycznie do promotora wyznaczonego przez dziekana (otrzymali wiadomość na pocztę politechniczną).

 

2. Jeśli chcesz objąć swoją pracę Wydziałową procedurą poufności zapoznaj się z załącznikiem.

   

Piszesz pracę

 

  Nie zdążyłeś napisać pracy?

  • W dziekanacie złóż podanie o powtarzanie semestru dyplomowego. Ostateczny termin złożenia podania to  ostatni  dzień sesji egzaminacyjnej. Semestr dyplomowy można powtarzać maksymalnie 4 razy.
  • Jeżeli praca jest zaawansowana ( w co najmniej 90 %- opinia promotora na podaniu) bądź  niedotrzymanie terminu jej napisania wynikło z przyczyn losowych niezależnych od Ciebie (należy to udokumentować),  możesz złożyć podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.

 

Napisałeś pracę, czas na fomalności …

 

UWAGA!

Studenci Wydziału Organizacji i Zarządzania studiujący w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) – przed złożeniem dokumentów w sekretariacie jednostki należy udać się do Biura ds. Studentów IFE oraz zapoznać się z instrukcją postępowania przed egzaminem dyplomowym dla swojego programu studiów na stronie IFE http://www.ife.p.lodz.pl/pl/egzamin-dyplomowy w celu uzupełnienia dokumentacji.
 

 

Jeśli wszystkie dokumenty z check-listy zostały przygotowane – złóż je wraz z pracą dyplomową w sekretariacie jednostki (sprawdź godziny dyżurów), w której pracuje Twój promotor w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

 

Egzaminy dyplomowe mogą odbywać się w ciągu całego roku z wyłączeniem okresu od 15 lipca do 31 sierpnia.

 

PAMIĘTAJ, ŻE PRACĘ DYPLOMOWĄ MOŻESZ ZŁOŻYĆ DOPIERO WTEDY, GDY MASZ ZALICZONĄ SESJĘ ORAZ UREGULOWANE WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA (finansowe) WOBEC UCZELNI !

 

Czas na obronę pracy dyplomowej

Obrona pracy dyplomowej składa się z:

1. Prezentacji pracy w PowerPoincie

2. Odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dyplomowej

3. Egzaminu dyplomowego, w trakcie którego odpowiadasz na pytania egzaminacyjne

Zagadnienia na egzamin dyplomowy

 

4. Oceny pracy dyplomowej

 

Jaką oceną otrzymasz na dyplomie? - Regulamin Studiów w Politechnice Łódzkiej

 Po obronie jesteś już Absolwentem

Odbiór dokumentów następuje po upływie 30 dni od dnia zdania egzaminu dyplomowego

 

Potrzebujesz zaświadczenia absolwenckiego? – skontaktuj się z:

mgr inż. Marta Gąciarek marta.gaciarek@p.lodz.pl

 

UWAGA !

Zgodnie z Art. 167 ust.2a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm) osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia.

Wobec powyższego wszystkie osoby będące mieszkańcami Domów Studenckich Politechniki Łódzkiej, które w danym roku akademickim ukończyły studia pierwszego stopnia (datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego) zachowują prawa studenta i wnoszą opłatę za zamieszkanie ustaloną dla studenta PŁ zgodnie z obowiązującym Cennikiem opłat.