Chcesz otrzymywać newsletter podaj e-mail

Jest Czwartek, 20 Lutego 2020 roku

Kierunki

zarządzanieZarządzanie 

Program studiów zapewnia absolwentowi przygotowanie do wykonywania zadań menedżerskich w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych, a także podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Studia licencjackie:
Czas trwania - 3 lata.
Język studiów - polski.

Absolwent posiada wiedzę o funkcjonowaniu organizacji w warunkach rynkowych oraz umiejętność gospodarowania zasobami rzeczowymi, ludzkimi, finansowaymi i informacyjnymi.

Studia magisterskie:
Czas trwania - 2 lata.
Język studiów - polski.

Absolwent posiada umiejętność rozwiązywania zaawansowanych problemów ekonomicznych, organizacyjnych, kadrowych i finansowych, z wykorzystaniem wspomagania komputerowego. Posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności analityczne.

 


zarządzanieManagement - Zarządzanie w języku angielskim  *NOWY KIERUNEK

Studia licencjackie.
Czas trwania - 3 lata.
Język studiów - angielski.

Program studiów zapewnia absolwentowi przygotowanie do wykonywania zadań menedżerskich w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych, a także podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent kierunku Management jest przygotowany do pracy w wielokulturowym środowisku biznesowym. Posiada wiedzę w zakresie metod i technik zarządzania, organizacji pracy, nowoczesnego marketingu oraz umiejętności wykorzystywania jej w praktyce. Jest przygotowany do rozpoczęcia pracy zawodowej w strukturach firm międzynarodowych, w krajowych organizacjach gospodarczych oraz administracji samorządowej w działach nastawionych na kontakty międzynarodowe.

Może podejmować pracę w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, asystenta menedżera, a w przyszłości zajmować stanowiska kierownicze. Posiada również kompetencje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych.

Wybrane przedmioty:
- prawo,
- technologia informacyjna,
- socjologia,
- podstawy zarządzania,
- finanse,
- marketing,
- wspólny rynek,
- zarządzanie zasobami ludzkimi,
- zarządzanie innowacjami,
- start-up,
- i inne.

W programie wprowadzony jest "mobility semester" (semestr mobilny), gdzie wszyscy studenci wyjeżdżają na semestr do wybranej zagranicznej uczelni partnerskiej.

 


zarządzanieZarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia inżynierskie/magisterskie.
Czas trwania - 4/2lata.
Język studiów - polski.

Program studiów zapewnia absolwentowi przygotowanie inżynierskie w zakresie metod i technik wytwarzania, nowoczesnych rozwiązań technicznych, systemów produkcyjnych oraz transferu technologii i innowacji.

Abolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania produkcją, w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami dokonywania analizy otoczenia przedsiębiorstwa oraz planowania rozwoju i działań w zakresie przygotowania, realizacji i kontroli procesów produkcyjnych i zarządzania kosztami.

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu inżynierii produkcji i rozbudowanego komputerowego wspomagania procesów decyzyjnych w organizacji. Proces kształcenia przygotowuje absolwentów do podejmowania prac z zakresu analiz i opracowań organizacyjnych, technicznych, konstrukcyjnych i projektowania procesów produkcyjnych.

W Centrum Kształcenia Międzynarodowego kierunek ZiIP prowadzony jest także w języku angielskim i francuskim.

 


zarządzanieInżynieria Bezpieczeństwa Pracy

Studia inżynierskie.
Czas trwania - 4 lata.
Język studiów - polski.

Absolwent posiada umiejętności projektowania i monitorowania stanu warunków pracy, organizacji pracy i zachowań pracowników w celu zapobiegania i ograniczenia wypadków, awarii i chorób zawodowych.

Program kształcenia pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności wykonywania analiz bezpieczeństwa i ryzyka, kontroli przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zarządzania bezpieczeństwem, prowadzenia szkoleń BHP.

Absolwent znajduje zatrudnienie we wszystkich obszarach gospodarki i administracji, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i szczebla zarządzania.

 


Inżynieria ZarządzaniaInżynieria Zarządzania *NOWY KIERUNEK

Studia inżynierskie
Czas trwania - 4 lata.
Język studiów - polski.

Absolwent posiada podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk technicznych oraz społecznych i posiada interdyscyplinarne kompetencje wymagane dla skutecznego wykonywania zadań menedżerskich związanych z projektowaniem, modyfikacją i utrzymaniem efektywnych kosztowo rozwiązań organizacyjnych w praktyce gospodarczej.

Cechą absolwenta jest otwartość, kreatywność i umiejętność współpracy z różnymi grupami zawodowymi w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Program studiów uwzględnia potrzeby poszczególnych sektorów gospodarki, kładąc nacisk na specyfikę zarządzania małym przedsiębiorstwem, zarządzania korporacyjnego oraz sferą sektora publicznego.


Więcej informacji o kierunkach:
http://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/start